GOALS OF THE GRADUATE STUDIES

 • Provide advance knowledge in the field of education and public administration.
 • Undertake relevant and high end researches that will promote quality service and product.
 • Pursue community involvement for the improvement of the quality of life and national development.

 

LALAMBUTON

 • Maghatag sang abansi nga kina-alam sa patagh sang edukasyon kag pampubliko bga pandumalahan.
 • Maghimu sang mga nagakabagay kag may mataas nga kalidad kag pangkalibutanon nga pagtukib nga maga bulig sa pagdala sang pinasahi nga pag alagad kag patubas.
 • Padayunon nga magpakigbahin sa mga minuro para kauswagan sang dekalidad nga pagpangabuhi kag sa kaayuhan sang pangsod.

 

PROGRAM OBJECTIVES OF DOCTOR OF PHILOSOPHY MAJOR IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

 • Produce competent educational leaders and managers who responsive to the changing needs of the academic environment.
 • Produce research outputs that lead towards excellent educational management and encourage production of quality instructional materials.
 • Establish strong linkages and consortia with other government agencies and the private sectors for sustainable development.

 

MGA KATAYUAN SANG DOCTOR OF PHILOSOPHY  MAJOR IN EDUCATIONAL MANAGEMENT

 • Magpatubas sang mga nahanas nga tagdumala kag manugpalakat sang mga buluthuan nga madasig na pagsabat sang kinahanglanon sang pagbag-o sang pagtulun-an.
 • Magpatubas sang mga natukiban nga magapadulong sa pinaka-ali nga pagdumalahan sang mga pagtulun-an kag may pagganyat nga magpatubas sang dekalidad nga galamiton sa pagtudlo.
 • Magpundar sang mabakod nga pagpakig-angot nga may kasugtanan sa nagkalain-lain nga sanga sang gobeyerno kag prebado nga mga grupo para sa mapinadayunon nga kauswagan.

 

PROGRAM OBJECTIVES OF MASTER OF EDUCATION Major in Educational Management, English, Filipino and Social Science

 • Produce experts in educational management and other specific areas of specialization.
 • Produce research outputs geared towards effective instruction and management.
 • Establish strong linkages and consortia with other government agencies and the private sectors for sustainable development.

 

MGA KATUYUAN SANG MASTER OF EDUCATION MAJOR IN EDUCATIONAL MANAGEMENT, ENGLISH, FILIPINO AND SOCIAL SCIENCE

 • Magpatubas sang nahanas nga tagdumala sang mga pagtulun-an kag iban pa nga nagaka-igo nga bahin sang pagpanudlo.
 • Magpatubas sang mga natukiban padulong sa pinaka epektibo nga pagtulun-an kag pagdumalahan.
 • Magpundar sang mabakod nga pagpakig-angot nga may kasugtanan sa nagkalain-lain nga sanga sang gobyerno kag prebado nga mga grupo para sa mapinadayunon nga kauswagan.

 

PROGRAM OBJECTIVES OF MASTER IN PUBLIC ADMINISTRATION

 • Produce graduates equipped with scientific knowledge, administrative and supervisory skills necessary for effective governance.
 • Produce research outputs relevant to the needs of the local and global community.
 • ¬†Establish strong linkages and consortia with other government agencies and private sectors for sustainable development

 

MGA KATUYUAN SANG MASTER IF ARTS IN PUBLIC ADMINISTRATION

 • Magpatubas sang nakatapos nga mga bumulotho nga ginsangkapan sang siyentipiko nga kinaalam sa pagdumala kag sa paggiya nga may kinaadman nga kinahanglanon sa pinaka-epektibo nga pagdumalahan.
 • Magpatubas sang mga natukiban nga may nagakaigo nga kinahanglanon pata sa local kag pangkalibutanon nga mga minuro.
 • Magpundar sang mabakod nga pagpakig-angot nga may kasugtanan sa nagkalain-lain nga sanga sang gobyerno kag prebado nga mga grupo para sa mapinadayunon nga kauswaga,