Goals and Objectives

  • Provide quality, innovative and global instruction and facing in business and hospitality management education.
  • Undertake relevant researches, fostering quality and competitive service and products.
  • Promote entrepreneurship and innovation for human resource and sustainable development.
  • Intensify involvement in building and environment-friendly community.

 

Lalambuton

  • Paghatag sang dekalidad, makugihon kag kalibubutanon nga pagpaindis indis sa pagpanudlo kag maayo nga paghanas sang negosyo kag maabi-abihon mga pagdumala sang edukasyon.
  • Paayuhon ang magakaigo nga pagtukid, pagpasanyog sang pinakamatandos nga pag-alagad kag mataas nga may kalidad nga patubas.
  • Pasanyugon ang pang negosyo kag makugi nga tawhanon nga manggad kag mapinadayunon nga kauswagan.
  • Pabakuron ang pakipagbahin sa pag tukod sa mainabyanon nga palibot kag mabinungahon nga komunidad.